Refleksija in povabilo na stojnice
16. 03. 24 16:00 - 16. 03. 24 16:15 (CET) (15 minut)

Mateja Peršolja
Vodja inštituta, svetovalka, trenerka v BeGrejt Inštitutu
Vodja inštituta, svetovalka, trenerka v BeGrejt Inštitutu

3. triada

UPORABA FORMATIVNEGA SPREMLJANJA PRI POUKU ANGLEŠČINE IN ŠPANŠČINE
​Avtor: Aida Zorc
Predstavila bom material za samopresojo pri pouku angleščine in španščine, material za opazovanje uporabe elementov FS za učence, primere učnih poti in kriterije uspešnosti pri skupinskem in projektnem delu. 
Predstavila bom tudi projekt (8. in 9. razred), s katerim smo preoblikovali fizični prostor (učilnico) v podporo drugačnim oblikam dela in drugačnemu pedagoškemu procesu.

DOKAZI O ZNANJU PRI GEOGRAFIJI Z MERILI
Avtor: Anita Zelenko
Na stojnici bom predstavila dokaze o znanju pri geografiji (geološki trak, karta sveta z vrisanimi vzporedniki, maketa osnovnih vzporednikov, osončje, poročilo terenskega dela....) in merila uspešnosti za delo v skupini in za izdelavo miselnega vzorca.

ZNANJE GRADIMO S SODELOVANJEM IN SPREMLJANJEM NJEGOVEGA NAPREDKA
Avtor: Maja Ocepek
Predstavila bom primere uporabe elementov formativnega spremljanja (diagnostiko predznanja, oblikovanje kriterijev, samovrednotenje in dokazi) pri predmetih geografija in DDK (etika). V obliki učne poti bom predstavila elemente in dokaze učencev, ki nakazujejo uporabo vidnega učenja. Pogosto pri geografiji in etiki uporabljam uporabne in življenjske naloge. Predstavila bom tudi geografskega mojstra. Pri pouku etike bom predstavila lastna spletna gradiva, ki učence vodijo do dokazov znanja. Gradiva vsebujejo video posnetke in vprašanja za dosego ciljev.

KEMIJA in NARAVOSLOVJE SKOZI FORMATIVNO PEDAGOGIKO

​Avtor: Sonja Najman Vedenik
Predstavila bom primere poučevanja naravoslovja in kemije s formativnim spremljanjem, vključno z zadnjim projektom Ekosistemi. Učenci so bili aktivni, zadovoljni in izkazali odlično znanje. Projekt vključuje preverjanje predznanja, izdelavo plakatov, medsebojni pregled in ocenjevanje.

DIFERENCIACIJA PRI POUKU, NAŠA UČNA POT 
​Avtor: Mojca Kacjan
Uvedba "vidne diferenciacije" izhaja iz barvne sheme (zelena za minimalni standard, rumena za temeljni, rdeča za višji standard znanja). To omogoča učencem izbiro nalog glede na njihovo znanje, spodbuja napredek in razvija odgovornost do dela. Ob začetku poglavja narišemo učno pot in se z učenci pogovorimo o namenih učenja, kriterijih uspešnosti. Uporabljamo jo za samovrednotenje ter medvrstniško vrednotenje.

FORMATIVNA PEDAGOGIKA PRI POUKU ZGODOVINE
​Avtor: Angelika Koncut Žorž
V šestem razredu so učenci izdelovali časovni trak. Skupaj smo oblikovali merila uspešnosti in narisali pot učenja, sledilo je individualno delo s pisnimi in slikovnimi viri. Ko je bil časovni trak narejen, so si časovne trakove (po merilih uspešnosti) med seboj pregledali in po potrebi dopolnili. Na koncu so časovni trak oddali za ocenjevanje.

PRIMERI VPELJEVANJA ELEMENTOV FS PRI POUKU BIOLOGIJE IN NARAVOSLOVJA
​Avtor: Leonida Zalar
Predstavila bom elemente formativnega spremljanja, ki sem jih vpeljala v pouk biologije in naravoslovja (učna pot, merila, dokazi, povratna informacija). Predstavila bom tudi primer spremljanja in vrednotenja vedenja pri učnih urah ter izstopne listke..

​FS PRI MATEMATIKI NA PREDMETNI STOPNJI
​Avtor: Karmen Ležić
Predstavila bom različne primere učnih poti, diagnosticiranja predznanja, nalog razvrščenih glede na težavnost za individualno kot tudi skupinsko delo. Primer samovrednotenja ter medvrstniškega vrednotenja.

PORTRET IN TONSKO SLIKANJE - 5. IN 8. RAZRED
​Avtor:  Petra Bajić
Predstavila bom dva primera, ki se nanašata na pouk v OŠ (II. in III. triada) - risbo portreta v 5. razredu in tonsko slikanje v 8. razredu, s poudarkom na slednjem. V obeh primerih so predstavljeni elementi FS, s poudarkom na praktičnem delu, možnostih izboljšave in ustvarjanju dokazov o znanju.

FS PRI MATEMATIKI
​Avtor: Edita Pašagić
Predstavila bom:
- kako lahko učenci poskrbijo zase,
- matematična mapa, pogodba, koliko znam? (diagnostika predznanja),
- učna pot s "plonk listki", plonk listek pred pisnem ocenjevanju znanja.

IGRA SENTENCE QUEST: 
možganski kravžljalnik, kjer se sestavljanje angleških povedi in učenje jezika prepletata v razburljivo zabavo polno smeha.
Avtor: Mija Selič
Predstavila bom novo igro s kartami »Sentence Quest« za 4-5 igralcev. Ima
83 kart, s katerimi sestavljamo povedi. Igra je uporabna za učenje, zabavo in ima
možnosti prilagajanja zahtevnosti, tako da je uporabna za vse razrede osnovne šole.


2.triada

SPREMLJANJE NAPREDKA PRI LUM V 4. IN 5. RAZREDU
Avtor: Jana Kočevar
Predstavila bom formativno spremljanje napredka pri pouku likovne umetnosti: črtna risba, barvni odtenki in silhueta.
Oglejte si, kako lahko učenci na podlagi kriterijev znanja, s pomočjo samovrednotenja in povratne informacije izboljšajo svoj izdelek.

UČIM SE UČITI: Učne strategije
Avtor: Jana Mrvar
Na tržnici bom predstavila naslednje dejavnosti, ki sem jih izvedla v 5. razredu:
- pripravo na govorni nastop pri SLJ,
- dejavnost ponavljanja in utrjevanja snovi pri MAT na prostem,
- dan dejavnosti (tehniški dan) Učim se učiti: Učne strategije.

AKTIVEN NAČIN POUČEVANJA (MAT in DRU)
Avtor: Tamara Černčič
Predstavila bom primer učne ure za matematiko za 5. razred - števila do 1000000. V predstavitev bom vključila pripravo na uro, učno pot, kriterije uspešnosti, delo učencev ter povratno informacijo. 
Predstavila bom tudi primer obravnave učne snovi pri predmetu družba za 5. razred - pokrajine.

ČAROBNO JABOLKO
Avtor: Ana Vidmar
Predstavila bom model poučevanja Čarobno jabolko – model za celostno poučevanje z navdihom, ki vsakdanjim stvarem doda element čarobnosti in čudenja. Prispevek je izkušenjski, vključeno je tudi vidno učenje. Primerno za vse tri triade, jaz ga uporabljam v 6. razredu.
Model čarobnega jabolka vključuje različne učne principe kot je učenje v toku (angl. flow learning), izkušenjsko učenje, vključevanje vseh štirih orodji razvoja (volja, telo, čustva, intelekt), pripovedovanje zgodb (Storytelling), principe iz sistemske teorije ter navdih narave.

ZAFUCLANA PREJICA

​Avtor: Maja Rakun Beber
Predstavila bom medpredmetno in medvrstniško povezovanje (v 5. razredu z učenci 6., 7. razredov in starši učencev) pri razvijanju in nadgrajevanju veščin učenja.
Medpredmetno povezovanje učnih vsebin Ljudje v družbi (DRU), pisnega ter govornega sporočanja (SLJ) ter uporabe in pretvarjanje merskih enot, zbiranje, vrednotenje in prikaz podatkov (MAT), skrb za zdravje, tehnični in tehnološki postopki, recikliranje (NIT), spoznavanje in uporaba tekstilnih materialov, ponovna uporaba (GOS), novi in drugačni likovni materiali za ustvarjanje (LUM).

ELEMENTI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA V ČETRTEM RAZREDU
​Avtor: Marko Curk
Predstavil bom vse elemente FS, od diagnostike predznanja do zbiranja dokazov za ocenjevanje, pri SLJ (Opis živali) in DRU (Življenje v skupnosti, Domača pokrajina) ter vidno učno pot in njeno konkretno uporabo. V učni proces je vključeno tudi računalniško opismenjevanje - izdelava miselnega vzorca v programu XMind.


UČNA POT PRI PREDMETIH DRU, NIT IN LUM V 4. RAZREDU
​Avtor: Simona Kavčič
Predstavila bom primere učnih poti, ki sem jih vpeljala to šolsko leto pri izbranih predmetih. Pridala bom še učne spretnosti, ki jih vpeljujem, primer brezna učenja, primere samopresoj učenja, ter kako načrtujem svoj proces učenja.

GOVORNI NASTOP - OPIS RASTLINE V 5. RAZREDU
​Avtor: Edes Arčon Vodopivec
Predstavila bom potek priprave na govorni nastop "Opis rastline" v 5. razredu. Zajema diagnostiko predznanja (izdelki učencev), učno pot, kriterije uspešnosti za izdelavo miselnega vzorca, kriterije uspešnosti za govorni nastop, dva ali tri primere izdelanih miselnih vzorcev učencev ter pripomočka za samovrednotenje miselnega vzorca ter izvedenega govornega nastopa.

OBRAVNAVA ULOMKOV IN DECIMALNIH ŠTEVIL V 6. RAZREDU
​Avtor: Irena Demšar
Predstavila bom obravnavo poglavja o ulomkih in decimalnih številih po metodi formativnega spremljanja v 6. razredu. Vključili smo ugotavljanje predznanja (diagnostika), načrtovanje, kako pridobiti znanje, obravnavo učne snovi po posameznih sklopih, preverjanje znanja, dokaze o znanju ter samopresojo učencev.


1.triada

ZEMLJEVID SLOVENIJE (3. razred)
Avtor: Jasna Horvat
Prispevek vključuje formativno spremljanje (učno pot, merila, dokaze o napredku, samovrednotenje in končni izdelek). V 3. razredu smo spoznavali različne pokrajine, predvsem pa našo domovino Republiko Slovenijo. Znanje, ki smo ga pridobili, smo dokazali na končnem izdelku, ki smo ga poimenovali Moj zemljevid Slovenije.
 
ZAPIS PRAVLJICE V TRETJEM RAZREDU 
Avtor: Aleksandra Želj
Predstavila bom učni sklop, kjer sem uporabila učno pot, skupno oblikovanje meril, izboljševanje izdelkov po izdelanih merilih in medvrstniškem vrednotenju (dokazi) ter končni izdelek razreda. Predstavila bom dokaze, kjer je vidno izboljševanje izdelka po zastavljenih merilih in medvrstniškega in končnega učiteljevega vrednotenja .

OD PREDZNANJA DO EVALVACIJE - Sklop Tržnica, različne učne poti, vstopne in izstopne kartice, govorni nastop, dramatizacija
Avtor: Ines Šmarčan
Predstavila bom sklop pri SPO Tržnica: ugotavljanje predznanja z igro Bingo, dokazi o učenju z izdelkom otrok: igra Sprehodimo se po tržnici, evalvacija z lastno stojnico.
Predstavila bom tudi moje “učne pripomočke”, ki jih uporabljam pri učenju: vstopne in izstopne kartice, dnevni plan, pogovorne kartice, moja lista napredka, bralni izziv, kriteriji uspešnosti, učne poti: dramatizacija, govorni nastop, poštevanka, števila do 100, učne poti pri SPO.

SPOZNAVANJE OKOLJA SKOZI LETNE ČASE
Avtor: Mateja Biluš
Predstavila bom ideje za poučevanje spoznavanje okolja v 1. razredu brez delovnih zvezkov, s pomočjo konkretnih materialov, aplikacij, iger in izven razreda.
Izpostavila bom življenjska okolja (gozd, polje, vinograd, sadovnjak, vrt in druge sklope SPO) in knjigo otrok Moja knjiga letnih časov. 

VIDNO UČENJE V 1. RAZREDU
Avtor: Tina Karničar
Predstavila bom hišico počutja, pot učenja, samovrednotenje in dokaze o učenju. Na primeru učnega sklopa “Računanje do 10” boste spoznali: račune na papirnatem krožniku, povratne informacije na kontrolnem lističu, evidentiranje uspešnosti in napredka na stopnicah znanja.

ELEMENTI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA
Avtor: Kristina Bučinel
Predstavila bom elemente formativnega spremljanja (merila uspešnosti, vrednotenje, kritični prijatelj, nadgradnja znanja) in vidno učno pot pri usvajanju zapisa malih tiskanih črk v 2. razredu. 

UČNE POTI PRI OBRAVNAVI ČRK
Avtor: Hana Kutin
Podrobneje bom predstavila učno pot pri obravnavi črk v 1. razredu (kovček z učno potjo in drugi primeri, merila) ter obravnavo velikih pisanih črk v 3. razredu, poleg bodo predstavljena nekatera merila zapisa.

FS PRI DSP

​Avtor: Andreja Jurkovič
Predstavila bom vpeljevanje “ček list” in spremljanje dogovorov z učenci, škatle (kartončke) za učenje novih pojmov, ki jih z učenci s PP izdelujemo kot pripomoček za obvladovanje šolske terminologije.

FS V PRVEM IN DRUGEM RAZREDU
​Avtor: Suzana Kaloh
Predstavila bom poti učenja in kriterije uspešnosti pri pouku matematike in slovenščine s pomočjo slikopisov v prvem razredu ter spremljanje napredka branja v 2. razredu (pot učenja, snemanje branja, samovrednotenje in postavljanje individualnih ciljev ter iskanje načina izboljšave glede branja).

ČUSTVENČKI V RAZREDU
​Avtor: Tamara Starovasnik
Predstavila bom načine, kako vključevati čustva, različne dihalne tehnike in čuječnost v redni pouk v prvem triletju. Predstavila bom tudi kotiček, kjer imajo otroci možnost sprostitve ter pripomočke, ki jih uporabljamo za umiritev. Preko vidnega učenja se otroci učijo pravilnega ravnanja v primeru čustvenih izbruhov (Bodi kot Želva).

ŠOLA V GOZDU V DRUGEM RAZREDU
​Avtor: Irena Bohinec
Predstavila bom, kako enkrat tedensko naš pouk poteka v gozdu in na travniku. Uporabljamo naravne pogoje in naravne materiale za učenje. Obravnavamo novo učno snov, utrjujemo že pridobljeno znanje in veščine, preverjamo in tudi ocenjujemo znanje. Na prostem izvajamo vse šolske predmete (SLJ, MAT, SPO, ŠPO, GUM, LUM). 

SPREMLJANJE RAZREDNEGA POČUTJA S POMOČJO ORODJA MICROSOFT REFLECT V TRETJEM RAZREDU
​Avtor: Sabina Skarlovnik
Predstavila bom, kako učenci v tretjem razredu na tedenski ravni spremljajo in evalvirajo svoje počutje s pomočjo orodja Microsoft Reflect. Učenci kartončke z živalmi, ki jih anonimno predstavljajo, razvrstijo v petstopenjsko tabelo počutja. Nato nam program s pomočjo telefona izdela razredno sliko, ki si jo shranimo v spletni dokument. Sledijo analiza, pogovori, postavljanje novih cijev za naslednji teden.

OD NAČRTOVANJA SKLOPA DO OCENJEVANJA V TRETJEM RAZREDU
​Avtor:  Ines Smiljan
Predstavila bom dva učna sklopa v 3. razredu od načrtovanja (diagnostike) do ocenjevanja znanja po zaključenem sklopu: 
Sklop 1: MAT - Računanje do 100, 
Sklop 2: SPO in MAT - Čas.

OD OBRAVNAVE ČRKE DO ZAPISA IN PREPISA V 2. RAZREDU
​Avtor: Monika Šuligoj
Predstavila bom:
- mojo učno pot pri obravnavi/učenju malih tiskanih črk, 
- gibanje pri učenju besed: kam učenci hodijo "po besede",
- kriteriji uspešnosti (pri zapisu črk, besed, povedi),
- učenje pisanja izven učilnice, po težavnosti,
- z zvezdicami do odličnega branja,
- samoevalvacija/vrednotenje.

UČNA POT GOVORNEGA NASTOPA V KOMBINIRANEM ODDELKU, 1. IN 2. RAZRED
Avtor: Bojana Pitamic Rojc
Predstavila bom učno pot priprave na govorni nastop, delo v paru kot kritični prijatelj, sodelovanje 1. in 2. razreda, merila in spremljanje napredka učencev pri govornem nastopu.  

ŽUPANOVA ŠKATLA: RAČUNALA DO 20 ZA PRVOŠOLCE
Avtor: Katapult - S.O.S. šola: Tanja Hanžič, Alenka Knez
Predstavili bova:
1. Žepno matematiko (Računalo do 20, Ulomke, Vlakec za pretvarjanje).
2. Županove škatle kot inovativni slovenski projekt zasavskih županov Trbovelj, Hrastnika in Zagorja, ki so podprli znanje razumevanja matematike v 1. in 2. razredu osnovne šole.