Kako vas lahko podpremo?

Podpiramo učenje, ki iz paradigme pouka, vodenega s strani učitelja in pouka, osredinjenega na učenca, prehaja na učenje, vodeno in kreirano od učenca in učitelja skupaj. Gre za soustvarjanje učenja z in nad predpisanim učnim načrtom, ki omogoča boljše življenje zdaj in v prihodnje.

Ustvarjamo delujočo učno kulturo in integriteto, izhajajoč iz potrebe posameznika po napredku, razvoju za notranji mir in izpolnjenost. Predani smo učenju za podporo posameznika, ki si želi prispevati v svetu. To je narediti pozitiven učinek v vsakem trenutku.

Ustvarjamo šolo, v kateri otroci ohranjajo ali ponovno odkrijejo njihovo avtentično delovanje, se slišijo ter drug ob drugem razvijajo veščine sprejemanja, sodelovanja, podpore in avtentične delitve misli, izkušenj in spoznanj. S tem ustvarjajo nove možnosti vključevanja in sodelovanja. Tako učenci med seboj in učenci z učitelji postajajo partnerji v procesu učenja in ustvarjajo zaupno okolje za optimalno rast in razvoj. 

V sokreaciji učenja je tudi sprotno presojanje učenca in učitelja o učinku in nadaljnji poti učenja ter povzemanju naučenega. Je načrtovanje in vključevanje formalnih in neformalnih oblik evalvacije in merjenja učinkov učenja. Cilj je namreč optimalni in celostni razvoj posameznika. Poteka v dialogu in s samopresojo učenca. Je učenje s podporo tehnologije z namenom, da optimizira učenje in razvoj. 

Poučevanje in učenje je ustvarjalni proces, sodelovanja in doprinosa, ki je izpolnjujoč za učenca in učitelja. Poučevanje je umetnost. Namen učenja je razvoj celostne osebnosti in sposobnosti učenca, da samozavestno ustvarja lastno pot. 

Vključujemo načela formativnega spremljanja znanja kot procesa za izboljšanje učenja in povratne informacije v obliki nasveta za izboljšanje znanja. (D. Wiliam: Embedded formative assessment.)

Poleg formativnega spremljanja znanja vključujemo tudi spoznanja Vidnega učenja (Visible learning: www.visiblelearningmetax.com), ki govori o tem, kaj ima pri učenju in poučevanju učinek.

Ključna načela, ki jih vpeljujemo v pouk:

 • POSTAVLJANJE OSEBNIH CILJEV, NAČRTOVANJE POTI DO CILJA, SOOBLIKOVANJE PRIČAKOVANIH DOSEŽKOV IN MERIL USPEŠNOSTI, (SAMO)PRESOJA KAKOVOSTI DOSEŽENIH CILJEV. Učenec si postavlja cilje, s pomočjo meril ugotavlja in presoja kakovost doseženih ciljev z namenom izboljšanja in načrtovanja naslednjih korakov.  Učenec dobi kontrolo in nadzor nad učenjem in je vključen v proces samoregulacije učenja.

 • Posamezni elementi formativnega spremljanja (diagnostika predznanja, načrtovanja ciljev in učenja, zbiranje dokazov, oblikovanje meril, samoevalvacija) so med seboj povezani v smiselno celoto.

Indikator delovanja je učinek na znanje, napredek in razvoj učenca. Opazujte, kaj deluje. Kar nima učinka, opustite.

Po enem letu uvajanja učitelji opažajo:  


 • samostojnost in aktivnost učencev (delajo, razmišljajo, sprašujejo), ki niso le pasivni poslušalci;
 • odgovornost učencev, ki se kaže v zavedanju doseženih ciljev, presoje, kaj znajo in česa še ne znajo ter razvijajo strategije samopomoči;
 • več dialoga med učenci ter med učenci in učiteljem;
 • opolnomočenje učenca v postopnem uvajanju samoregulacije učenja in izboljšanje samopodobe učenca;
 • raznolikost izkazovanja znanja (zbiranje dokazov o znanju);
 • uporabo kakovostne povratne informacije med učenci, podpore in izboljšanja odnosov med njimi;
 • zmanjševanje razlik v znanju med učenci, ki prihajajo iz bolj in manj spodbudnih okolij.


Raziskave kažejo:

 • Formativno prinese 2 – 3x večji napredek pri učenju;

 • Ustrezna povratna informacija podvoji hitrost učenja;

 • Zmanjšuje razlike med fanti in dekleti in med učenci iz bolj ali manj spodbudnih okolij;

 • Ocena vpliva na ego, sproži čustveni odziv in ima le malo vpliva na trud in dosežke;

 • Ocena zaustavi proces učenja in ne prispeva k izboljšanju znanja. Na učenje ima celo negativen vpliv. (D. Wiliam: Embedded Formative Assessment)

 • Ocena ni kakovostna povratna informacija, ker učečemu ne pove kaj, kje in kako lahko napreduje (N. Komljanc).