Podpora šolam pri razvoju

Ponujamo celostno podporo in sistematičen način razvoja ali preobrazbe šole z vodenjem izkušenih ekspertov in praktikov. 

Mateja Peršolja ima dvajsetletne izkušnje s področja samoregulacije, vodenja, formativnega spremljanja in vidnega učenja ter desetletne izkušnje z vodenjem procesa razvoja šol.

Nataša Lenarčič ima izkušnje z uvajanjem samoregulacije in notranjega nadzora na področju odnosov. Razvila je učinkovit pristop za osebno rast in odnose, primeren tako za mlajše otroke, kot najstnike. Ima certifikat iz Teorije izbire (Glasserjev inštitut) in NLP Coach.

Način sodelovanja in podpora poteka v dogovoru z vodstvom šole in potrebami kolektiva.

Z enoletnim sodelovanjem, to je začetni seminar in dve srečanji s svetovalko ter vsaj 3 samostojna srečanja razvojne skupine na šoli, vam zagotavljamo:

 • Kakovostno podporo učencem pri učenju pri 20 % – 60 % članov kolektiva,

 • Povečanje odgovornosti, motivacije za učenje v razredih, kjer učitelji vpeljejo jezik učenja, samoregulacijo in metakognitivne strategije,

 • Izboljšanje integritete

 • Povezovanje učiteljev za izboljšanje procesa učenja in odnosov,

 • Večje zadovoljstvo in kreativnost učiteljev.

Vsak lahko napreduje in se razvija v varnem, podpornem okolju sprejemajočih kolegov in izjemnih vodij. Vsak je izjemen in kot tak prispevek skupnosti v kateri deluje.

Za preobrazbo, ki jo želite doseči na šoli, je potreben vsaj triletni načrtni razvoj z jasnimi cilji in osredotočenim vodenjem. Ker ima vsaka šola drugačen način vodenja in svojo skupinsko dinamiko, potrebuje prilagojen način vodenja. Za vse je uporabno načelo, manj je več. 


V prvem letu razvoja se posvetimo strokovnemu razvoju, na področju posameznega učitelja. Zgradimo varno in podporno okolje za razvoj znotraj razvojne skupine na šoli. Opazujemo učinke in napredek ter detektiramo področja za izboljšave.

Drugo leto razvoja je posvečeno mreženju znanja, krepitvi kompetenc učiteljev za podporo drug drugemu. Z razvojno skupino in vodstvom šole načrtujemo širjenje in implementacijo na ravni celotnega kolektiva. 

V tretjem letu oblikujemo načela delovanja šole, to je veščin, politike spremljanja napredka posameznika in povratne informacije.

Načrt in razvoj ter dinamika dela se od šole do šole razlikuje, in ne poteka nujno po teh korakih.


1. leto

ZAČETNI SEMINAR

2 SUPERVIZIJSKI SREČANJI

Detekcija močnih področij in področji za izboljšave.

Ustvarjanje podpornega okolja za rast in razvoj učiteljev in učencev.

Skupnost učiteljev
2. leto

3 SUPERVIZIJSKA SREČANJA

Mreženje znanja, povezovanje in implementacija.

Skupnost učiteljev

3. leto

3 SUPERVIZIJSKA SREČANJA

Razvoj veščin, načela učenja in delovanja šole.

Skupnost učiteljev

Priložnosti in izzivi

Učinek in uspeh preobrazbe sta v prvi meri odvisna od vodstva šole in vodje razvoja na šoli. 

Zelo pomembno je natančno in premišljeno načrtovati aktivnosti  in prisluhniti potrebam kolektiva. Potrebne so mesečne (ali dvomesečne) aktivnosti (s cilji) s katerimi se več let zaporedoma ohranja fokus na razvoju, implementaciji in učinkih. Zato je potrebno vsaj triletno intenzivno delo, osredotočeno le na eno področje izboljšav (ne sočasno izvajanja več projektov hkrati). Proces preobrazbe je pot, ne projekt.

Spremljanje potreb in zagotavljanje izobraževanj, mreženja znanja in podpore ekspertov iz prakse je za šolsko razvojno skupino ključnega pomena. Zato priporočamo članstvo v naši učiteljski skupnosti ali v intervizijskih skupinah. 

Na ravni kolektiva je potrebno poskrbeti, da vsi člani kolektiva stopijo na pot preobrazbe (v skladu z njihovimi potrebami in izzivi). Povezovanje kolektiva v koherentno celoto (ne ustvarjanje novih delitev) je ključna. V nasprotnem primeru se začnejo pojavljati vprašanja, ki jih v povezavi s spremljanjem znanja in načinom učenja na učitelje (še zlasti ne vključene) naslavljajo učenci in starši. Zato je potrebno pridobiti kritično maso učiteljev in po treh letih poenotiti šolsko kulturo/politiko poučevanja, spremljanja in vrednotenja znanja. Nekatere slovenske šole, predvsem pa tuje, imajo s tem že dolgoletne izkušnje in so dosegle velik premik v kakovosti odnosov ter pouka na šoli.Učinek

V šolah in kjer delujemo (so)ustvarjamo:

 • Prostor za iskreno delitev in povezovanje med učitelji (ljudmi) v šoli (organizaciji) in  izven.

 • Priložnost za medsebojno učenje na šolah (organizacijah, skupnostih) in med šolami (organizacijami, skupnostmi)

 • Smo zgled in navdih.

 • Prinašamo nova znanja, sodobne raziskave, s spoštovanjem tradicije in kulture.

 • Raziskujemo, poslušamo, se avtentično izražamo.

 • Soustvarjamo in širimo model, ki deluje za nas in druge (učitelje) ljudi, ki ga dopolnjujejo s tistim, kar je njim pomembno.

 • Skupaj soustvarjamo bolj humano šolo s posluhom za posameznika.

 • Soustvarjamo človeka s posluhom za naravo in naravo s skrbjo za človeka. 

 • Ljudi, ki so slišani, izpolnjeni in mirni ter sobivajo v harmoniji.


Izkušnje, spoznanja učiteljev z ene izmed slovenskih šol

 • Srečanja, ki jih imamo v okviru skupine za FS so taka, kot bi morale biti vse pedagoške konference: pogovori o kakovosti pouka, načrtovanje izboljšav našega poučevanja.

 • Ob uvajanju FS učenci postanejo aktivni, zato pridejo do znanja hitreje, si bolj zapomnijo, znanje je trajnejše.

 • Učni proces je s FS postavljen v roke učenca kot posameznika, zave se svojega predznanja, pozna cilj in potek, merila, ki jih sam oblikuje in si sam diktira tempo učenja.

 • Spoznavam, da se učence da motivirati, da postanejo aktivni.

 • Pri predmetih, kjer je pomembna sistematičnost (struktura), je ta oblika dela poučevanja zelo dobrodošla.

 • Zdi se mi ključno to, da skupaj z učenci ozavestimo cilje in pot, po kateri pridemo do teh ciljev.

 • Na takih srečanjih dobim ideje za obravnavo določene snovi.

 • Navdušuje me motivacija in samostojnost učencev, drugačen pristop do znanja ter medvrstniška pomoč in sodelovanje.

 • Na srečanjih dobim zanimive ideje. Vidim, da se da izvajati FS pri različnih predmetih, da ni tako zapleteno, kot sem si predstavljala.

 • Navdušena sem nad pozitivno klimo v razredu in sodelovanjem otrok.

 • Všeč mi je, ko vidim konkretne primere kolegov, celoten proces in video posnetke.

 • Navdušena sem nad pristnostjo, iskrenostjo in realnostjo presoj. Zdaj spoznavam, kako kritične samopresoje zmorejo že šest letniki, če jih znamo voditi v procesu postavljanja meril uspešnosti.

 • Spoznavam, kako se spreminja se vloga učitelja, na eni strani in na drugi povečuje vloga učenca, ki postaja aktiven v učnem procesu.

 • Navdušuje me spoznanje, da sem na pravi poti.

Prisluhnite mnenju učiteljice, ki deli dragocene izkušnje o tem, kaj jo podpre pri razvoju in navdihuje pri poučevanju. 🚀👩‍🏫

"Na začetku me je bilo strah. Če kaj ne vem, potrkam pri kolegici in vprašam. Pridobivam samozavest. Tudi sama zbiram dokaze o svojem delu. Sogovornike imam na šoli in v intervizijski skupini. 💡"