UČENJE in SPREMLJANJE NAPREDKA V BRANJU

1. razred

Andrejka Gabrovec, Melita Čibej

Pri učencih 1. razreda so faze branja, v katerih je ob prihodu v šolo posamezen učenec zelo različne, saj učenci prihajajo z različnim predznanjem. Na razvoj tehnike branja vpliva veliko dejavnikov. Pri spodbujanju učencev za razvoj bralne tehnike je zelo pomemben dejavnik učitelj, saj je prav on tisti, ki naj bi pri učencu povečal njegovo motivacijo za branje.

Pri procesu učenja branja sva sredi letošnjega šolskega leta začeli postopoma uvajati korake formativnega spremljanja. Obe učiteljici v 1. razredu sva se v šolskem letu 2021/21 vključili v projekt formativnega spremljanja, kjer sva se udeležili raznih izobraževanj in delavnic na omenjeno temo.  Želeli sva doseči, da bi se učenci naučili samopresoje lastnega branjapresoje branja sošolcev in zavedanja, kaj morajo narediti, da bi izboljšali svoje branje.

V nadaljevanju vam bova predstavili, kako sva se lotili formativnega spremljanja pri usvajanju branja.


1. KORAK: Prikaz različnih stopenj branja (trije vzorčni primeri branja)

V začetku sva učiteljici učencem najprej prikazali tri vzorčne primere branja (od najmanj uspešnega do najuspešnejša zgleda). To sva naredili tako, da sva prizore odigrali. Ena učiteljica je bila učenka, druga pa učiteljica. Odigrale sva najprej vzorčni primer branja, kjer so bile vidne začetne težave pri osvajanju branja. Enak postopek sva nadaljevali pri ostalih dveh vzorčnih primerih. Učenci so prek zgodbice in odigranih prizorov ugotovili, da je zelo pomemben dejavnik vztrajnost in vsakodnevna vaja.


2. KORAK: Izdelava piktogramov uspešnosti

Po predstavljenih vzorčnih primerih, sva učence spodbudili, da so sami predlagali, kaj bi morali učenki  upoštevati, da bolje brali in bili z branjem bolj zadovoljni. Skupaj z učenci smo določili kriterije oz. merila odličnega branja. Prikazali smo jih piktogrami.

Da bi učenci lažje razumeli, kdaj bodo pri branju uspešni in da bi se zavedali lastnega napredka, sva izdelali »POT BRANJA« in jo postavili v razredu na razredni pano (slika na desni).
MERILA USPEŠNEGA BRANJA (piktogrami na desni):

Škratek (polglasnik)

Poznavanje vseh velikih tiskanih črk

Črkovanje

Vezano branje

Branje krajših besed

Branje daljših besed

Tekoče branje

Razumevanje prebranega besedila
3. KORAK: Večkratno pregledovanje kriterijev  oz. meril uspešnosti pred dejavnostmi, ki vključujejo branje

V začetku sva kriterije uspešnosti pred raznimi dejavnostmi predstavljali učiteljici, kasneje pa tudi učenci sami. Kriterije smo pred različnimi bralnimi dejavnostmi večkrat obnovili, da so jih učenci ponotranjili.


4. KORAK: Razvijanje samokritičnosti in modela kritičnega prijatelja

Delo v paru in vrednotenje sošolca ob prikazanih merilih uspešnosti ter prikaz na modelu »POT BRANJA«: Otrokom sva pot branja prikazali na nekoliko bolj zabaven način (vožnja z avtomobilčki). Po tem, ko je en učenec v paru poslušal branje drugega učenca, je potekalo vrednotenje branja. Nato sta učenca vlogi zamenjala. Pri presojanju sva učence vzpodbujali, da so najprej povedali, kaj je bilo pri branju pozitivnega, kje je bil učenec uspešen in šele nato so povedali, kaj bi lahko še izboljšal. Učenci so se naučili zelo dobro ubesediti merila, ki jih že dosegajo in se zavedali, na čem morajo še delati ter na kakšen način bodo to dosegli.

Glede na to, da sva bili v razredu pri dejavnostih branja vedno prisotni obe učiteljici, sva se odločili za načrtno snemanje učencev, ker bi jim tako omogočili boljšo samopresojo in uvid v napredek (posnetek začetnega branja in vmesnega napredovanja proti cilju). Tudi pri učiteljevi presoji sva si pomagali z ogledom posnetka. Tak način nama je omogočil tudi natančno spremljanje individualnega napredka posameznega učenca in boljše intervencije za izboljšanje branja. Preko posnetkov so tudi učenci sami ugotavljali svoj in sošolčev napredek. S tem sva dosegli tudi večjo motivacijo učencev za branje.

FS pot branja - avtomobilčki za učence:


Prispevek pripravili  Andrejka Gabrovec in Melita Čibej

SPREMLJANJE NAPREDKA Z MAGNETKI