PRIPOMOČKI ZA SAMOKONTROLO UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI

Pripomočki za samonadzor pri pravopisu

Za učence s težavami pri pravopisu sem na osnovi diagnostike predznanja (narek, samostojni zapisi krajših besedil, pregled zvezkov) izdelala pripomočke za samokontrolo pravopisa. 

Pripomoček je izdelan kot knjižna kazalka. Učenec ga ima v zvezku pri pouku in tudi pri urah dodatne strokovne pomoči. 

Opomnikom - merilom, ki jim učenec sledi, sva z učencem oblikovala skupaj pri uri učne pomoči. Opirala sva se na analizo najpogostejših napak pri zapisu. Med uporabo z učencem sprosti preverjava zapise in napredek. Napake, ki jih učenec ne dela več, jih v opomniku (kazalki) prečrta. Tako učenec spremlja svoj napredek, opazi učinke, kar mu vliva zaupanje vase in izboljšuje samopodobo.

Primer uporabe učenca
(1. in  2. razred)

Kazalka
(1. in  2. razred)

Kazalka za opomnik učencu

(Primer 2., 3. in 4. razred)

Učne poti kot rezultat sodelovalnega poučevanja razrednega učitelja in specialne pedagoginje

Pri sodelovalnem poučevanju dveh učiteljev, v okviru izvajanja ur dodatne strokovne pomoči v razredu, nastajajo učne poti, ki jih otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja uporabljajo  pri pouku v razredu kot tudi pri individualnih urah dodatna strokovne pomoči. 

“Kar deluje za učence z učnimi težavami, podpre vse učence.” 

Prednosti takšnega načina dela so:

  • otrok lažje spremlja napredek v znanju, veščinah,
  • oba učitelja uporabljata enak proces in jezik učenja,
  • cilji, ki jih zasleduje otrok, so na učni poti jasno določeni in pri urah dodatne strokovne pomoči ne izgubljamo časa za oblikovanje ciljev in meril, zato učenca bolje podpremo v procesu in strategijah učenja,
  • delo z otrokom v razredu kot tudi individualno delo se bolj povezujeta, zato  otrok lažje prenaša pridobljeno znanje v pouk in ponotranji proces,

 V kabinetu za dodatno strokovno pomoč so otrokom na voljo vse učne poti, ki jih otroci poznajo že iz razreda.


Slike učnih poti v kabinetu specialne pedagoginje 


Karmen Kržan, prof. defektologije

V gledališču
Medpredmetno povezovanje slovenščine in likovne umetnosti