UPORABA MERIL IN POVRATNA INFORMACIJA

2. razred

GEOMETRIJSKA TELESA, 2. razred
Andrejka Gabrovec

2. razredu smo obravnavnavali GEOMETRIJSKA TELESA po metodi formativnega spremljanja. Z učenci smo sooblikovali merila uspešnosti za opis telesa. Ko so učenci opisovali telesa so dobili povratno informacijo kritičnega prijatelja.

Glede na to, da učenci nekatere cilje geometrijskih teles dosegajo že v 1. razredu, smo se odločile da bo učenje potekalo po sledečih korakih:

1. KORAK: DIAGNOSTIKA  PREDZNANJA

Učence smo razdelile v skupine in jim pred obravnavo vsebine o geometrijskih telesih razdelile učne liste (slika desno).

Po zaključenem skupinskem delu smo učne liste skupaj pregledali in jih shranili.

Nato smo nekaj naslednjih ur namenili obravnavi vsebine s ciljem: Učenec zna poimenovati osnovna geometrijska telesa in jih opisati.

2. KORAK: SOOBLIKOVANJE MERIL USPEŠNOSTI

Učiteljice smo učencem predstavile tri primere opisov geometrijskih teles. To smo naredile tako, da smo z učenci zamenjali vloge. Učenci so postali učiteljice, učiteljice pa učenci. Po odigranih primerih, smo z učenci  analizirali kakovost opisov teles, ki so jih predstavile učiteljice.  Učenci so ugotavljali, kateri primer se jim je zdel najboljši in zakaj ter podali namige za izboljšave. 

Ob skupnem pogovoru so tako nastala merila uspešnosti, ki so bila vse nadaljnje ure prilepljena na tabli. Tako so imeli učenci možnost  večkratnega vpogleda vanje ob različnih aktivnostih.

3. KORAK: RAZVIJANJE SAMOVREDNOTENJA IN  POVRATNE INFORMACIJE  KRITIČNEGA PRIJATELJA

Učenci so individualno predstavili izbrano geometrijsko telo. Dejavnosti, ki so vključevale opisovanje in poimenovanje geometrijskih teles smo snemali, da so imeli učenci možnost samovrednotenja in nadgradnje znanja ob ogledu posnetka. Mlajši učenci  najbolje opazijo napake in jih odpravijo, ko se vidijo. Včasih jim povratna informacija sošolcev ali učiteljice ni dovolj.

Sošolci so sodelovali kot kritični prijatelji učenca, ki je predstavil geometrijsko telo. Po vsaki zaključeni predstavitvi je učenec, ki je opisal telo dobil povratno informacijo sošolcev z barvnimi svinčniki (RDEČA, RUMENA IN ZELENA BARVICA) in utemeljitvijo. Pohvalili so, kar je bilo dobro in predlagali izboljšave.

Za vsako uspešno poimenovano in opisano geometrijsko telo so učenci napredovali po lestvi, ki je bila narisana na tabli ter tako spremljali lasten napredek in učinek učenja.

4. KORAK: UČINEK UČENJA

Ob zaključku vsebine smo ponovili dejavnost, s katero smo pred obravnavo preverjali učenčevo predznanje. Učencem smo ponovno razdelile enake učne liste. Po zaključku reševanja so jih primerjali s tistimi, ki so jih reševali na začetku obravnavane vsebine in opazili napredek v znanju, kar je na učence delovalo zelo motivacijsko.

SPOZNANJA

Učenci so bili za delo zelo motivirani za učenje ob pomoči meril in spremljanju lastnega napredka s pomočjo lestve. Prav plezanje po lestvi jim je omogočilo uvid v napredek. Merila pa so bila v pomoč pri podajanju povratne informacije in samopresoji. Vsak učenec si je želel splezati do vrha, zato smo kar nekaj ur namenili opisovanju in poimenovanju teles. Vsi učenci so ob zaključku procesa učenja brez težav dosegli zastavljene cilje in standarde znanja.

Merila in spremljanje učinka učenja delajo učenje vidno, učencu sporočajo, kako dobro dosega cilj.POT UČENJA: ČRTE
1. razred