Šport

Od diagnostike predznanja do samopresoje pri odbojki

Predstavljamo primer sklopa učnih ur športa, ki je bil izveden v osmem razredu.

Število ur: 8

1.    Ugotavljanje predznanja - DIAGNOSTIKA

Učenke ugotavljajo, iz katerih elementov je sestavljena odbojka (servis, zgornji in  spodnji odboj, igra).

Učenke se pogovorijo, kaj od naštetega poznajo, česa še ne poznajo, kje imajo še težave ter zakaj je pomembno, da se to naučijo (uporaba v igri). Pri tem si pomagajo z vprašanji: Kaj že veš?, Kaj znaš izvesti?, Kako boš dosegla tisto, česar še ne znaš?2.    Predstavitev CILJEV

Učenke naredijo plakat v katerem  določijo elemente odbojke s kriteriji uspešnosti:

I ZGORNJI ODBOJ

a) pravilna postavitev rok (in telesa)

b) pravilen odboj (odbojkarska košarica, s konicami prstov)

c) gibanje v kolenih

d) postavljanje pod žogo (odboj nad čelom)

 II SPODNJI ODBOJ

a)    pravilna postavitev rok (iztegnjene v komolcih)

b)    pravilen odboj (kontrolirani udarec)

c)    gibanje v kolenih (preža, udarec se izvede ob iztegovanju kolen)

d)    postavljanje pod žogo (gibanje  v prostoru)

 III SPODNJI SERVIS

 a)    pravilna postavitev rok in nog (diagonala roka – noga)

b)    gib roke ob telesu

c)    pravilen odboj

d)    prenos teže na prednjo nogo

IV IGRA

 a)    postavitev na pravo igralno mesto

b)    kroženje po igrišču

c)    spremljanje leta žoge

d)    poznavanje in upoštevanje pravil igre

3. Akcija (merila, samopresoja in pot učenja)

vzorčnih primerov na posnetkih analiziramo vsak element in dopolnimo kriterije oz. merila uspešnosti. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lh4j2lku8Bw – zgornji in spodnji odboj, servis

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OwAxPx8DtMI – spodnji servis

Učenke se razdelijo v pare, s telefonom posnamejo izvedbo posameznega elementa ena za drugo.

                                         

1.    Vsaka učenka pogleda svoj posnetek in ugotavlja, kako dobro je izvedla  posamezni element in kaj bi lahko še izboljšala. Samovrednotenje si označi v preglednici:

 

 Preglednica za samoevalvacijo po elementih.

2. Medvrstniško vrednotenje: Učenke v paru skupaj pogledajo posnetek in druga drugi podajo povratno informacijo na način, da izpostavijo najprej dobro izvedene elemente in podajo nasvet pri odpravi napak oz. poiščejo, kaj in kako bi lahko izboljšale.

3. Skupaj iščemo način, kako odpraviti napake. Podamo predloge za izboljšavo, naredimo načrte. Določimo vaje za učenje in utrjevanje tehnike posameznih elementov, ki jih dekleta izboljšujejo in trenirajo prihodnje tri ure. Pri tem so druga drugi v podporo pri vaji in podajanju povratnih informacij.

Pot učenja za 3 ure:

ZGORNJI ODBOJ (1., 2., 3. ura)

1. Odboj žoge ob tla, da se visoko odbije in postavljanje pod žogo, pri tem jo ulovimo nad čelom (roke v položaju odbojkarske košarice).

2. Odboj žoge nad čelom (čim več ponavljanj – postavljanje pod žogo, gibanje v kolenih, postavitev rok).

3. Odboj ob zid.

4. Pari – ena drugi vržejo žogo nad glavo, odboj žoge nad čelom.

5. Podaja v paru.

                                                                

SPODNJI ODBOJ (2., 3., 4. ura)

1. Odboj žoge ob tla, da se visoko odbije in postavljanje pod žogo, pri tem jo odbijemo s stegnjenimi podlahtmi (žoga mora biti odbita kontrolirano, da jo učenka z lahkoto ulovi).

2. Odboj žoge s spodnjim odbojem (čim več zaporednih ponavljanj – postavljanje pod žogo, gibanje v kolenih, postavitev rok).

3. Pari – ena drugi vržejo krajšo žogo, postavljanje pod žogo, odboj žoge.

5. Podaja v paru.

SPODNJI SERVIS (3., 4., 5. ura)

1. Pravilna postavitev, odboj žoge ob zid.

2. Pari – skrajšan servis čez mrežo (sprejem).

3. Pari – servis s pravilne razdalje čez mrežo.

 IGRA (3., 4., 5.  ura)

1.    igra 1 : 1, čez mrežo

2.    igra 3 : 3, čez mrežo (3. žoga gre čez mrežo)

3.    igra 6 : 6

4. Ponovna presoja, nov načrt, nove aktivnosti

Učenke se ponovno posnamejo, pogledajo posnetke – ugotavljajo na katerih področjih so napredovale, kaj jim še manjka (najprej se vrednoti vsaka sama, potem še ena drugo). Ponovno izpolnijo preglednico s samoevalvacijo.

Na podlagi samopresoj in povratnih informacij učenk načrtujemo aktivnosti za naslednje tri ure. Posvetim ose zgodnjemu odboju, spodnjemu odboju, spodnjemu servisu in tudi času za igro, ko vse naučeno uporabijo pri igri.


5. Preverjanje, samopresoja in povratna informacija (ob video analizi)

Učenke se razdelijo v trojice, postavijo se na odbojkarsko igrišče v trikotniku (1. servira s spodnjim odbojem čez mrežo, 2. na drugi stani mreže sprejema servis s spodnjim odbojem ter poda žogo 3., ki žogo z zgornjim odbojem pošlje čez mrežo). Učenke se izmenjajo v vseh položajih – ena učenka snema izvedbo. Učenke pregledajo posnetke, vsaka zase komentira: Kateri element je pravilno izvedla?, Kje je naredila napredek od prvega snemanja?, Kaj bi lahko še izboljšala?

Učenke posnetke pogledajo še v parih (povratno informacijo poda še sošolka). Ugotovitve podelijo še z ostalimi člani skupine. V primerih, ko so učenke negotove ali niso prepričane v pravilnost izvedbe, skupaj pogledamo in podamo povratno informacijo.

Učenkam je vedno na voljo tudi povratna informacija učiteljice.

                  

Duška Suzić, profesor športa

Od diagnostike do ocenjevanja znanja
pri tujem jeziku